Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku

im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego

O szkole - Informacje podstawowe

Podstawowe informacje o Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku
Kierunki kształcenia
Opublikował: Administrator w dniu: 04.03.2019
Nasza Szkoła stanowi centrum nowoczesnego kształcenia na potrzeby regionu, kraju oraz Unii Europejskiej. Współpracując z Rodzicami, zakładami pracy oraz instytucjami kształci i wychowuje kreatywnych, dobrze przygotowanych do radzenia sobie w życiu młodych ludzi.
- Misja Szkoły

W skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku wchodzą:

 • Technikum nr 5
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 5
  obejrzyj film >>>

TECHNIKUM Nr 5

Absolwenci technikum mogą uzyskać wykształcenie średnie oraz zdać maturę.


TECHNIK DEKARSTWA - NOWOŚĆ

BUD.03 Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich
BUD.27 Organizacja i kontrola wykonywania pokryć dachowych oraz sporządzania kosztorysów
Absolwenci tego kierunku nabędą następujące kwalifikacje i umiejętności :

  wykonywanie robót dekarsko-blacharskich:
 • wykonywania pokryć dachowych, obróbek dekarskich i blacharskich oraz odwodnień połaci dachowych
 • wykonywania montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej
 • wykonywania naprawy i rozbiórki pokryć dachowych, obróbek dekarskich i blacharskich,termoizolacji dachów i odwodnieni połaci dachowych
 • organizacja i kontrola wykonywania pokryć dachowych oraz sporządzanie kosztorysów:
 • opracowania projektu konstrukcji i pokryć dachowych oraz dokumentacji wykonania pokryć dachowych
 • organizacji i kontroli robót dekarskich, blacharskich i ciesielskich
 • organizowania robót związanych z utrzymaniem konstrukcji i pokryć dachowych
 • sporządzania kosztorysów robót dekarskich, blacharskich i ciesielskich
 • organizacji i kontroli robót montażowych, urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej na dachu

Praktyki zawodowe w znaczących firmach budowlanych.


TECHNIK BUDOWNICTWA - specjalność: budownictwo energooszczędne

BUD.12- Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.
BUD.14 – Organizacja i kontrola robót budowlanych i sporządzanie kosztorysów.
Absolwenci tego kierunku nabędą następujące kwalifikacje i umiejętności :

 • organizowanie stanowisk pracy na budowie zgodnie z bhp i wymaganiami technologicznymi
 • wykonywanie typowych prac budowlanych w zespole i na stanowiskach indywidualnych
 • znajomość dokumentacji budowlanej
 • dokonywanie prac pomocniczych pomiarów, przedmiarów i obmiarów robót budowlanych
 • wykonywanie prac pomocniczych i naprawczych w budynkach
 • prowadzenie dokumentacji budowy

Praktyki zawodowe w znaczących firmach budowlanych.


TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE - specjalność: aranżacja wnętrz

BUD.11.- Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
BUD.25.- Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie
Absolwenci tego kierunku nabędą następujące kwalifikacje i umiejętności :

 • wykonywanie robót montażowych , okładzinowych i wykończeniowych
 • organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy
 • montaż, użytkowanie i demontaż rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót wykończeniowych
 • koordynowanie prac związanych z wykonywaniem budowlanych robót wykończeniowych
 • organizowanie i kontrolowanie robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych
 • sporządzanie kosztorysów na roboty wykończeniowe w budownictwie

Praktyki zawodowe w znaczących firmach budowlanych.

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

FRK.01- Wykonywanie usług fryzjerskich
FRK.03- Projektowanie i wykonywanie fryzur
Absolwenci tego kierunku nabędą następujące kwalifikacje i umiejętności :

 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów
 • strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie
 • koloryzacja
 • wykonywanie projektów fryzur
 • stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji
 • podjęcie własnej działalności gospodarczej lub kontynuowanie nauki na studiach

Technik usług fryzjerskich zgodnie z życzeniami klientów wykonuje zabiegi fryzjerskie, takie jak: strzyżenie, mycie, pielęgnowanie, czesanie, trwałą ondulacja, pielęgnowanie, rozjaśnianie i farbowanie włosów, golenie, za pomocą różnorodnych narzędzi, z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich.

Fryzjer może podejmować pracę w zakładach fryzjerskich, charakteryzatorniach w teatrach i telewizji, na planach filmowych. Może też prowadzić własny zakład fryzjerski.

Uczniowie odbywają praktyki w szkole oraz w znaczących salonach fryzjerskich.


BRANŻOWA SZKOŁA II st. Nr 5

Naukę w Branżowej Szkole II Stopnia mogą podjąć absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia. Kształcenie w Branżowej Szkole II Stopnia będzie odbywało się w zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły – będą to zawody kształcone na poziomie technika,które posiadają kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia. Kontynuacja nauki umożliwia nabycie umiejętności z drugiej kwalifikacji, uzyskanie wykształcenia średniego branżowego i po zdaniu egzaminu z kwalifikacji uzyskanie dyplomu technika. Uczęszczając do branżowej szkoły II stopnia uczeń zdobywa wiedzę umożliwiającą mu zdawanie egzaminu maturalnego. Po jego zdaniu może rozpocząć naukę na studiach wyższych.
Kształcenie w Branżowej Szkole II Stopnia trwa 2 lata.
Naukę może podjąć każdy uczeń, który posiada świadectwo ukończenia Branżowej Szkole I stopnia i zaświadczenie o zawodzie nauczanym w BS I, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II stopnia.
ZAWODY W Branżowej Szkole II Stopnia NR 5:

 • TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
 • TECHNIK BUDOWNICTWA
 • TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Nauka odbywać się będzie w systemie zaocznym.
ZASADY REKRUTACJI:
Na semestr pierwszy klasy I publicznej Branżowej Szkoły II Stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:
1posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia; (ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia.
2posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
3posiadają zaświadczenie lekarskie


BRANŻOWA SZKOŁA I st. Nr 5

Od 1 września 2017r. dotychczasowa 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 przekształciła się w 3-letnią Branżową Szkołę I stopnia nr 5. Na lata szkolne 2017-2018 i 2019-2020 do branżowej szkoły I stopnia będzie przeprowadzana rekrutacja absolwentów gimnazjum, a od roku szkolnego 2019/2020 rekrutacja uwzględniająca absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.

Absolwenci Branżowej Szkoły I st. będą mogli kontynuować naukę w szkole Branżowej II stopnia i uzyskać wykształcenie średnie oraz zdać maturę.

Obecnie kształcimy w zawodach:

DEKARZ /712101/

BD.8. Wykonywanie robót dekarskich
Dekarz wykonuje zadania zawodowe związane z:

 • kryciem dachów, ich konserwacją i naprawą
 • montażem urządzeń służących do odprowadzania wody z powierzchni dachów
 • montażem podkładów pod pokrycia dachowe
 • montażem okien dachowych, wyłazów i świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej

Dekarz może być zatrudniony w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych oraz może prowadzić własną działalność gospodarczą.
Uczniowie odbywają praktyki w warsztatach szkolnych i znaczących przedsiębiorstwach budowlanych.

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE /712905/

BD.4 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
Wykonuje roboty związane z:

 • montażem systemów suchej zabudowy: ściany działowe, sufity podwieszane, obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy
 • malowaniem
 • tapetowaniem
 • montażem posadzek i okładzin - montuje okładziny ścienne i płyty podłogowe

Uczniowie odbywają praktyki w warsztatach szkolnych i znaczących przedsiębiorstwach budowlanych.

FRYZJER /514101/

AU.21 wykonywanie zabiegów fryzjerskich
Fryzjer wykonuje zadania zawodowe związane z:

 • zabiegami pielęgnacyjnymi włosów
 • zabiegami chemicznymi włosów
 • strzyżeniem włosów
 • stylizacją fryzur

Fryzjer zgodnie z życzeniami klientów wykonuje zabiegi fryzjerskie, takie jak: strzyżenie, mycie, pielęgnowanie, czesanie, trwałą ondulacja, pielęgnowanie, rozjaśnianie i farbowanie włosów, golenie, za pomocą różnorodnych narzędzi, z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich.

Fryzjer może podejmować pracę w zakładach fryzjerskich, charakteryzatorniach w teatrach i telewizji, na planach filmowych. Może też prowadzić własny zakład fryzjerski.

Uczniowie odbywają praktyki w szkole oraz w znaczących salonach fryzjerskich.

MURARZ-TYNKARZ /711204/

BD.14 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Wykonuje zadania zawodowe związane z:

 • wykonywaniem zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych
 • murowaniem konstrukcji budowlanych
 • wykonywaniem tynków wewnętrznych i zewnętrznych
 • wykonywaniem remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych
 • naprawami tynków wewnętrznych i zewnętrznych

Uczniowie odbywają praktyki w znaczących przedsiębiorstwach budowlanych.

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH /712618/

BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
Wykonuje zadania zawodowe związane z:

 • budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;
 • budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
 • montażem instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Uczniowie odbywają praktyki w znaczących przedsiębiorstwach budowlanych.

KLASY WIELOZAWODOWE

Kształcimy w zawodach:

 • fryzjer
 • cukiernik
 • piekarz
 • kucharz
 • monter sieci i instalacji sanitarnych
 • betoniarz-zbrojarz
 • posadzkarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik
 • blacharz samochodowy
 • lakiernik
 • stolarz
 • tapicer i inne

Kształcenie w systemie dualnym tzn. uczniowie mają lekcje w szkole, a zawodu uczą się w zakładach rzemieślniczych (okres nauki wlicza się do stażu pracy).

Kandydat podpisuje umowę o pracę z pracodawcą na cykl kształcenia w zawodzie jako pracownik młodociany.

Uczeń za wykonywanie praktyk otrzymuje wynagrodzenie od pracodawcy.

NASZE ATUTY:

 • wszyscy nasi absolwenci znajdują pracę w wyuczonych zawodach
 • klasy patronackie w ramach współpracy z firmami: FAKRO, Blachotrapez, Prefbet oraz Związek Polskie Okna i Drzwi
 • posiadamy dobrze wyposażone pracownie zawodowe i przedmiotowe, szkolne warsztaty budowlane oraz pracownię fryzjerską
 • realizujemy ciekawe projekty unijne, w ramach których uczniowie odbywają praktyki i staże za granicą
 • nasi uczniowie są laureatami turniejów zawodowych i konkursów
 • prowadzimy projekty edukacyjne oraz innowacje pedagogiczne
 • pomagamy w założeniu własnej firmy
 • uczniowie odbywają praktyki w warsztatach szkolnych i znaczących firmach
 • nasi uczniowie uczą się w dualnym systemie kształcenia w klasach wielozawodowych, tzn. lekcje odbywają się szkole, a zajęcia praktyczne w zakładach rzemieślniczych
 • uczniowie mają możliwość realizowania swoich pasji na ciekawych zajęciach pozalekcyjnych
 • szkoła organizuje ciekawe szkolenia prowadzone przez firmy ukończone certyfikatami
 • jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym, w których nasi uczniowie zdają egzaminy zewnętrzne i otrzymują certyfikaty honorowane w krajach Unii Europejskiej
 • wysokie wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 • mamy dobrą lokalizację
 • nauka w szkole odbywa się na jedną zmianę
 • w szkole działa radiowęzeł oraz szkolna sieć bezprzewodowego dostępu do Internetu