Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku

im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego

Uczniowie - Bieżąca rekrutacja

Informacje o bieżącej rekrutacji
Bieżąca rekrutacja - Na rok szkolny 2019/2020
Opublikował: Administrator w dniu: 14.02.2019
Bóg daje orzechy, ale ich nie rozgryza.
- Johann Wolfgang von Goethe

Proponowane kierunki kształcenia na rok szkolny 2019/2020

 

 

Technikum Nr 3

Technik budownictwa

BUD.12- Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.
BUD.14 – Organizacja i kontrola robót budowlanych i sporządzanie kosztorysów.

Absolwenci tego kierunku nabędą następujące kwalifikacje i umiejętności :

 • organizowanie stanowisk pracy na budowie zgodnie z bhp i wymaganiami technologicznymi
 • wykonywanie typowych prac budowlanych w zespole i na stanowiskach indywidualnych;
 • znajomość dokumentacji budowlanej
 • dokonywanie prac pomocniczych pomiarów, przedmiarów i obmiarów robót budowlanych
 • wykonywanie prac pomocniczych i naprawczych w budynkach
 • prowadzenie dokumentacji budowy

Praktyki zawodowe w znaczących firmach budowlanych.

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

BUD.11.- Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
BUD.25.- Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

Absolwenci tego kierunku nabędą następujące kwalifikacje i umiejętności :

 • wykonywanie robót montażowych , okładzinowych i wykończeniowych
 • organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy
 • montaż, użytkowanie i demontaż rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót wykończeniowych
 • koordynowanie prac związanych z wykonywaniem budowlanych robót wykończeniowych
 • organizowanie i kontrolowanie robót wykończeniowych  prowadzonych w obiektach budowlanych
 • sporządzanie kosztorysów na roboty wykończeniowe w budownictwie

Praktyki zawodowe w znaczących firmach budowlanych.

Technik usług fryzjerskich

FRK.01- Wykonywanie usług fryzjerskich
FRK.03- Projektowanie i wykonywanie fryzur

Absolwenci tego kierunku nabędą następujące kwalifikacje i umiejętności :

 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów
 • strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie
 • koloryzacja
 • wykonywanie projektów fryzur
 • stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji
 • podjęcie własnej działalności gospodarczej lub kontynuowanie nauki na studiach

 

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5

Absolwenci Branżowej Szkoły I st. mogą kontynuować naukę w Szkole Branżowej II stopnia i uzyskać wykształcenie średnie oraz zdać maturę.

Monter stolarki budowlanej (712906)

BUD.10. Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej

Monter stolarki budowlanej wykonuje zadania zawodowe związane z montowaniem i naprawą :

 • okien zewnętrznych i drzwi balkonowych
 • okien dachowych
 • drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
 • bram
 • systemów osłon okiennych i drzwiowych
 • schodów modułowych

Monter stolarki budowlanej może być zatrudniony w przedsiębiorstwach budowlano - montażowych, rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych oraz może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Uczniowie:
- odbywają praktyki w warsztatach szkolnych i znaczących przedsiębiorstwach budowlanych.

Dekarz (712101)

BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich

Po skończeniu tej specjalności nauczysz się:

 • krycia dachów, ich konserwację i naprawę
 • montażu urządzeń służących do odprowadzania wody z powierzchni dachów
 • montażu podkładów pod pokrycia dachowe
 • montażu okien dachowych, wyłazów i świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej

Dekarz może być zatrudniony w przedsiębiorstwach budowlano - montażowych, rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych oraz może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Uczniowie:
- odbywają praktyki w warsztatach szkolnych i znaczących przedsiębiorstwach budowlanych.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (712905)

BUD.11 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Po skończeniu tej specjalności nauczysz się:

 • montażu systemów suchej zabudowy: ściany działowe, sufity podwieszane, obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy
 • malowania
 • tapetowania
 • montażu posadzek i okładzin - montuje okładziny ścienne i płyty podłogowe

Uczniowie:
- odbywają praktyki w warsztatach szkolnych i znaczących przedsiębiorstwach budowlanych.

Fryzjer (514101)

FRK.01 wykonywanie usług fryzjerskich

Po skończeniu tej specjalności nauczysz się:

 • zabiegów pielęgnacyjnych włosów
 • zabiegów chemicznych dla włosów
 • strzyżenia włosów
 • stylizacji fryzur

Fryzjer zgodnie z życzeniami klientów wykonuje zabiegi fryzjerskie, takie jak: strzyżenie, mycie, pielęgnowanie, czesanie, trwałą ondulację, pielęgnowanie, rozjaśnianie i farbowanie włosów, golenie, za pomocą różnorodnych narzędzi, z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich.

Fryzjer może podejmować pracę w zakładach fryzjerskich, charakteryzatorniach w teatrach i telewizji, na planach filmowych. Może też prowadzić własny zakład fryzjerski.

Uczniowie:
- odbywają praktyki w szkole oraz w znaczących salonach fryzjerskich.

Murarz-Tynkarz (711204)

BUD.12 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Po skończeniu tej specjalności nauczysz się:

 • wykonywać zaprawy murarskie, tynkarskie i mieszanki betonowe
 • murować konstrukcje budowlane
 • wykonywać tynki wewnętrzne i zewnętrzne
 • wykonywać remonty i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych
 • naprawiać tynki wewnętrzne i zewnętrzne

Uczniowie:
- odbywają praktyki w znaczących przedsiębiorstwach budowlanych.

Monter sieci i instalacji sanitarnych (712618)

BUD.09 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

Po skończeniu tej specjalności nauczysz się:

 • wykonywać roboty przygotowawcze, związane z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz montować instalacje sanitarne
 • budować sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, ciepłownicze oraz montować instalacje sanitarne
 • montować instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne
 • konserwować, naprawiać i modernizować sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, ciepłownicze oraz instalacje sanitarne

Klasy wielozawodwe

Kierunki kształcenia klas wielozawodowych:

 • fryzjer
 • kucharz
 • cukiernik
 • piekarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • lakiernik
 • blacharz samochodowy
 • elektromechanik
 • elektryk
 • fryzjer
 • stolarz
 • tapicer
 • i innych zawodach rzemieślniczych

Kształcenie w systemie dualnym tzn. uczniowie mają lekcje w szkole, a zawodu uczą się w zakładach rzemieślniczych (okres nauki wlicza się do stażu pracy).

Kandydat podpisuje umowę o pracę z pracodawcą na cykl kształcenia w zawodzie jako pracownik młodociany. Uczeń za wykonywanie praktyk otrzymuje wynagrodzenie od pracodawcy.

Informacje szczegółowe

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (85) 653 24 55, email: zsznr5@zsznr5.bialystok.pl i w siedzibie szkoły ul. Antoniuk Fabryczny 40.

Ważne terminy

 • składanie wniosków: od 13 maja 2019 do 18 czerwca 2019r. do godz. 16.00
 • składanie kopii świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimmnazjalnego/ośmioklasisty: od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. do godz. 16.00
 • ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 5 lipca 2019 r. o godz. 10.00
 • wydanie przez szkołę skierowań na badanie lekarskie: do 8 lipca 2019r.
 • potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ośmioklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu: do 10 lipca 2019r. do godz. 16.00
 • ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 12 lipca 2019r. o godz. 10.00

Więcej informacji:

Zarządzenie Nr 5/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 w województwie podlaskim dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz klas wstępnych w publicznych: czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi, a także na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych oraz dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych.

  Pobierz zarządzenie.