Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku

im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego

Uczniowie - Bieżąca rekrutacja

Informacje o bieżącej rekrutacji
Bieżąca rekrutacja - Na rok szkolny 2022/2023
Opublikował: Administrator w dniu: 3.03.2021
Bóg daje orzechy, ale ich nie rozgryza.
- Johann Wolfgang von Goethe

Zaczynamy rekrutację:
WYMAGANE DOKUMENTY:
WYPEŁNIONY WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY - pobierz tutaj
ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ,
ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY,
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE ZAWIERAJĄCE ORZECZENIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO PODJĘCIA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU, w przypadku klas wielozawodowych to nie szkoła kieruje na badania
2 PODPISANE ZDJĘCIA
w przypadku klas wielozawodowych - UMOWA Z PRACODAWCĄ - PODPISANA W CECHU RZEMIOSŁ oraz w przypadku zaistnienia poniższych okoliczności należy dostarczyć dodatkowe dokumenty:
. wielodzietność (oświadczenie o wielodzietności),
. samotne wychowywanie dziecka (oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka + dokument potwierdzający zaistniałą sytuację np. kserokopia aktu zgonu),
. niepełnosprawność kandydata lub członka rodziny - rodzeństwo, rodzic (kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności)Proponowane kierunki kształcenia na rok szkolny 2022/2023


Technikum Nr 5Technik dekarstwa - NOWOŚĆ

BUD.03 Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich
BUD.27 Organizacja i kontrola wykonywania pokryć dachowych oraz sporządzania kosztorysów

Absolwenci tego kierunku nabędą następujące kwalifikacje i umiejętności :

  wykonywanie robót dekarsko-blacharskich
 • wykonywania pokryć dachowych, obróbek dekarskich i blacharskich oraz odwodnień połaci dachowych
 • wykonywania montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej
 • wykonywania naprawy i rozbiórki pokryć dachowych, obróbek dekarskich i blacharskich, termoizolacji dachów i odwodnieni połaci dachowych
 • organizacja i kontrola wykonywania pokryć dachowych oraz sporządzanie kosztorysów
 • opracowania projektu konstrukcji i pokryć dachowych oraz dokumentacji wykonania pokryć dachowych
 • organizacji i kontroli robót dekarskich, blacharskich i ciesielskich
 • organizowania robót związanych z utrzymaniem konstrukcji i pokryć dachowych
 • sporządzania kosztorysów robót dekarskich, blacharskich i ciesielskich
 • organizacji i kontroli robót montażowych, urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej na dachu

Praktyki zawodowe w znaczących firmach budowlanych.

Technik budownictwa – specjalność: budownictwo energooszczędne

BUD.12- Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.
BUD.14 – Organizacja i kontrola robót budowlanych i sporządzanie kosztorysów.

Absolwenci tego kierunku nabędą następujące kwalifikacje i umiejętności :

 • organizowanie stanowisk pracy na budowie zgodnie z bhp i wymaganiami technologicznymi
 • wykonywanie typowych prac budowlanych w zespole i na stanowiskach indywidualnych;
 • znajomość dokumentacji budowlanej
 • dokonywanie prac pomocniczych pomiarów, przedmiarów i obmiarów robót budowlanych
 • wykonywanie prac pomocniczych i naprawczych w budynkach
 • prowadzenie dokumentacji budowy

Praktyki zawodowe w znaczących firmach budowlanych.

Technik robót wykończeniowych w budownictwie – specjalność: aranżacja wnętrz

BUD.11.- Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
BUD.25.- Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

Absolwenci tego kierunku nabędą następujące kwalifikacje i umiejętności :

 • wykonywanie robót montażowych , okładzinowych i wykończeniowych
 • organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy
 • montaż, użytkowanie i demontaż rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót wykończeniowych
 • koordynowanie prac związanych z wykonywaniem budowlanych robót wykończeniowych
 • organizowanie i kontrolowanie robót wykończeniowych  prowadzonych w obiektach budowlanych
 • sporządzanie kosztorysów na roboty wykończeniowe w budownictwie

Praktyki zawodowe w znaczących firmach budowlanych.

Technik usług fryzjerskich

FRK.01- Wykonywanie usług fryzjerskich
FRK.03- Projektowanie i wykonywanie fryzur

Absolwenci tego kierunku nabędą następujące kwalifikacje i umiejętności :

 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów
 • strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie
 • koloryzacja
 • wykonywanie projektów fryzur
 • stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji
 • podjęcie własnej działalności gospodarczej lub kontynuowanie nauki na studiach

Branżowa Szkoła II stopnia nr 5

Naukę w Branżowej Szkole II Stopnia mogą podjąć absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia. Kształcenie w Branżowej Szkole II Stopnia będzie odbywało się w zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły – będą to zawody kształcone na poziomie technika,które posiadają kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia. Kontynuacja nauki umożliwia nabycie umiejętności z drugiej kwalifikacji, uzyskanie wykształcenia średniego branżowego i po zdaniu egzaminu z kwalifikacji uzyskanie dyplomu technika. Uczęszczając do branżowej szkoły II stopnia uczeń zdobywa wiedzę umożliwiającą mu zdawanie egzaminu maturalnego. Po jego zdaniu może rozpocząć naukę na studiach wyższych.
Kształcenie w Branżowej Szkole II Stopnia trwa 2 lata.
Naukę może podjąć każdy uczeń, który posiada świadectwo ukończenia Branżowej Szkole I stopnia i zaświadczenie o zawodzie nauczanym w BS I, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II stopnia.
ZAWODY W Branżowej Szkole II Stopnia NR 5:

 • TECHNIK DEKARSTWA
 • TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
 • TECHNIK BUDOWNICTWA
 • TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Nauka odbywać się będzie w systemie zaocznym.
ZASADY REKRUTACJI:
Na semestr pierwszy klasy I publicznej Branżowej Szkoły II Stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:
1posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia; (ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia.
2posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
3posiadają zaświadczenie lekarskie

 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5

Absolwenci Branżowej Szkoły I st. mogą kontynuować naukę w Szkole Branżowej II stopnia i uzyskać wykształcenie średnie oraz zdać maturę.

Monter stolarki budowlanej (712906)

BUD.10. Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej

Monter stolarki budowlanej wykonuje zadania zawodowe związane z montowaniem i naprawą:

 • okien zewnętrznych i drzwi balkonowych
 • okien dachowych
 • drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
 • bram
 • systemów osłon okiennych i drzwiowych
 • schodów modułowych

Monter stolarki budowlanej może być zatrudniony w przedsiębiorstwach budowlano - montażowych, rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych oraz może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Uczniowie:
- odbywają praktyki w warsztatach szkolnych i znaczących przedsiębiorstwach budowlanych.

Dekarz (712101)

BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich

Po skończeniu tej specjalności nauczysz się:

 • krycia dachów, ich konserwację i naprawę
 • montażu urządzeń służących do odprowadzania wody z powierzchni dachów
 • montażu podkładów pod pokrycia dachowe
 • montażu okien dachowych, wyłazów i świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej

Dekarz może być zatrudniony w przedsiębiorstwach budowlano - montażowych, rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych oraz może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Uczniowie:
- odbywają praktyki w warsztatach szkolnych i znaczących przedsiębiorstwach budowlanych.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (712905)

BUD.11 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Po skończeniu tej specjalności nauczysz się:

 • montażu systemów suchej zabudowy: ściany działowe, sufity podwieszane, obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy
 • malowania
 • tapetowania
 • montażu posadzek i okładzin - montuje okładziny ścienne i płyty podłogowe

Uczniowie:
- odbywają praktyki w warsztatach szkolnych i znaczących przedsiębiorstwach budowlanych.

Fryzjer (514101)

FRK.01 wykonywanie usług fryzjerskich

Po skończeniu tej specjalności nauczysz się:

 • zabiegów pielęgnacyjnych włosów
 • zabiegów chemicznych dla włosów
 • strzyżenia włosów
 • stylizacji fryzur

Fryzjer zgodnie z życzeniami klientów wykonuje zabiegi fryzjerskie, takie jak: strzyżenie, mycie, pielęgnowanie, czesanie, trwałą ondulację, pielęgnowanie, rozjaśnianie i farbowanie włosów, golenie, za pomocą różnorodnych narzędzi, z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich.

Fryzjer może podejmować pracę w zakładach fryzjerskich, charakteryzatorniach w teatrach i telewizji, na planach filmowych. Może też prowadzić własny zakład fryzjerski.

Uczniowie:
- odbywają praktyki w szkole oraz w znaczących salonach fryzjerskich.

Murarz-Tynkarz (711204)

BUD.12 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Po skończeniu tej specjalności nauczysz się:

 • wykonywać zaprawy murarskie, tynkarskie i mieszanki betonowe
 • murować konstrukcje budowlane
 • wykonywać tynki wewnętrzne i zewnętrzne
 • wykonywać remonty i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych
 • naprawiać tynki wewnętrzne i zewnętrzne

Uczniowie:
- odbywają praktyki w znaczących przedsiębiorstwach budowlanych.

Monter sieci i instalacji sanitarnych (712618)

BUD.09 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

Po skończeniu tej specjalności nauczysz się:

 • wykonywać roboty przygotowawcze, związane z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz montować instalacje sanitarne
 • budować sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, ciepłownicze oraz montować instalacje sanitarne
 • montować instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne
 • konserwować, naprawiać i modernizować sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, ciepłownicze oraz instalacje sanitarne

Klasy wielozawodwe

Kierunki kształcenia klas wielozawodowych:

 • fryzjer
 • kucharz
 • cukiernik
 • piekarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • lakiernik
 • blacharz samochodowy
 • elektromechanik
 • elektryk
 • fryzjer
 • stolarz
 • tapicer
 • i innych zawodach rzemieślniczych

Kształcenie w systemie dualnym tzn. uczniowie mają lekcje w szkole, a zawodu uczą się w zakładach rzemieślniczych (okres nauki wlicza się do stażu pracy).

Kandydat podpisuje umowę o pracę z pracodawcą na cykl kształcenia w zawodzie jako pracownik młodociany. Uczeń za wykonywanie praktyk otrzymuje wynagrodzenie od pracodawcy.


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
Technikum Nr 5
Ważne terminy : • składanie wniosków: od 16 maja do 20 czerwca 2022r. do godz. 15.00.
• dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty: od 24 czerwca do 13 lipca 2022r. do godz. 15.00
• wydanie przez szkołę prowadząca kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie: 16 maja 2022 r. do 13 lipca 2022r.
• ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 21 lipca 2022r. godz. 10.00
• potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu: od 21 do 29 lipca 2022r. do godz. 15.00
• ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 01 sierpnia 2022r. do godz. 10.00