Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku

im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego

Uczniowie - Samorząd uczniowski i wolontariat

Wszystko o naszym samorządzie uczniowskim
Samorząd uczniowski i wolontariat
Opublikował: Administrator w dniu: 13.09.2019
Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka.
- Ks. Mieczysław Maliński

Samorząd uczniowski i wolontariat

Samorząd uczniowski 2021/2022 ZSZ Nr 5 w Białymstoku

Samorząd uczniowski w składzie:

 • 1Przewodnicząca – Kamila Trocka kl II f
 • 2Zastępca - Oksiuta Piotr kl III mzg

Opiekunowie samorządu uczniowskiego:

 • 1 mgr Dorota Sawicka
 • 2 mgr Grażyna Świrydowicz

Cele i zadania Samorządu uczniowskiego

Cele i zadania Samorządu uczniowskiego:

 • 1 W szkole działa Samorząd Uczniowski.
 • 2 Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 • 3 Zasady wybierania i działania organów samorządu określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
 • 4 Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 • 5 Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 • 6 Do zadań Samorządu należy w szczególności:
  - uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów uczniowskich;
  - aktywny udział w realizacji zadań wynikających za Statutu Szkoły;
  - współdziałanie z pozostałymi organami szkoły w zapewnieniu uczniom należnych warunków do:
  a) nauki;
  b) rozwijania zainteresowań, samodzielności współodpowiedzialności;
  c) współuczestnictwa we wszystkich działaniach życia szkoły;
  d) respektowania zasady podmiotowości ucznia.
 • 7 Samorząd Uczniowski może przedstawić dyrektorowi i radzie pedagogicznej, wychowawcy klasy, opiekunowi SU, radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, a wszczegó1ności:
  - zapoznania się z wymaganiami edukacyjnymi i sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych;
  - prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  - prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
  - prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacji w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 • 8 Samorząd uczniowski ma prawo oczekiwać odpowiedzi na złożony wniosek lub opinię w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
 • 9 Samorząd uczniowski reprezentuje społeczność uczniowską na zewnątrz szkoły.
 • 10 Samorząd uczniowski opiniuje program wychowawczy i program profilaktyki.

Plan pracy Samorządu na rok szkolny 2021/2022

Plan pracy Samorządu - rok szkolny 2020/2021

Szczegółowe zadania i sposoby realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne

Zapoznanie uczniów klas I z regulaminem Samorządu Uczniowskiego oraz działalnością SU

IX 2021

D. Sawicka,

Zebranie Rady Samorządu Uczniowskiego:
- opracowanie planu pracy na rok 2021/2022
- zapoznanie z Regulaminem Konkursu „Klasa gospodarzem szkoły” (każda klasa pełni dyżur w danym miesiącu i podejmuje co najmniej 3 działania z następujących: organizowanie imprez okolicznościowych, happeningów, audycji, konkursów szkolnych, pomocy koleżeńskiej itp.)
- zaopiniowanie przez SU dni wolnych w bieżącym roku szkolnym

IX.2021

Opiekunowie SU samorządy klasowe

Stałe informowanie społeczności szkolnej o akcjach Samorządu Uczniowskiego:
- prowadzenie tablicy informacyjnej
- umieszczanie na stronie internetowej zdjęć z przeprowadzonych akcji
- prowadzenie Kroniki Szkolnej

Cały rok

Opiekunowie SU,
Samorząd Uczniowski,

Szkolny kiermasz używanych podręczników

IX.2021

Samorząd Szkolny,
biblioteka

Plebiscyt na najlepszego nauczyciela w kategoriach: najbardziej zakręcony, najbardziej lubiany, najbardziej wymagający, najlepszy kawalarz, najwięcej uśmiechnięty, najlepsza stylówa;

X.2021

Rada SU

Rozwijanie samorządności-  wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

X.2021

Samorząd Szkolny

Rozwijanie samorządności w ramach działań społeczności szkolnej takich jak- apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny oraz  apeli porządkowych i okolicznościowych, m.in.:
- Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Patrona Szkoły, Ślubowanie klas pierwszych, Jubileuszu 60- lecia szkoły
- Jasełka Bożonarodzeniowe
- Akademia z okazji 11 Listopada, 3 Maja

Cały rok

Klasy pełniące dyżur, Rada SU

Udział w miejskich obchodach rocznicowych (m.in. Rocznica wybuchu II wojny światowej, Marsz żywej Pamięci Polskiego Sybiru, Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Święto Flagi)

Na bieżąco

Poczet Sztandarowy
Przedstawiciele klas

Udział w akcjach zgodnie z napływającymi ofertami:
-  „Sprzątanie świata”
- „Ratujmy kasztany”
- „Góra Grosza”
- zbiórka baterii i inne

 

IX.2020
X-XI 2020
XI/XII.2020
cały rok

Zainteresowani nauczyciele i klasy pełniące dyżur w ramach konkursu „Klasa gospodarzem szkoły”

Współpraca Rady SU z samorządami klasowymi w organizowaniu imprez i konkursów przez klasy w ramach konkursu: ,, Klasa gospodarzem miesiąca” (np. Otrzęsiny, Dzień Wiosny, Dzień Sportu, Jasełka Bożonarodzeniowe itp.)

X 2021 –
V 2022

Rada SU
Opiekunowie SU
Klasy pełniące dyżur i  ich wychowawcy

Udział w realizacji działań ujętych w programie wychowawczym i profilaktycznym – współpraca z pedagogiem/psychologiem szkolnym:
- Konkursu na najlepszą frekwencję w szkole i monitorowanie jego przebiegu
- „Bilet 100% frekwencji”
- akcja „Dzień bez papierosa” (happening, przygotowanie plakatów i audycji, lizaki zamiast papierosa)
-„Uzależnieniom nie” – konkurs na hasła, wiersze i scenki antynikotynowe
- pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu „Dnia sportu”

Cały rok

 

 

 

XI 2020

V 2022

VI 2022

Opiekunowie SU,
Samorząd Uczniowski
wychowawcy

 

 

 

Zorganizowanie konkursów:
-„Mam talent”- w różnych kategoriach
- „Szczęśliwy numerek” - losowanie w bibliotece szkolnej numerka z dziennika, który w danym dniu jest zwolniony z odpowiedzi
- Dzień Wiosny” – karaoke
- Dzień kobiet i mężczyzn – przeprowadzenie turniejów szkolnych w piłce nożnej i siatkowej

rok szkolny 2021/2022

Opiekunowie SU,
Samorząd Uczniowski

Pomoc w przeprowadzeniu konkursów: budowlanego, fryzjerskiego i Nasz Czysty Białystok

IV, V, VI 2022

Opiekunowie SU,
SU,

Zorganizowanie pokazów:
- z I pomocy
- grup paramilitarnych

Wiosna 2022

Samorząd Uczniowski

Pełnienie dyżurów:
- przed spotkaniami z rodzicami
- w czasie Dni Otwartych szkoły
- na Forum Szkół Zawodowych

Cały rok

Samorząd Uczniowski

Zebranie Rady SU:
- podsumowanie pracy
- wnioski na przyszłość

VI 2022

Opiekunowie SU
Przewodniczący SU; samorządy klasowe

Nie samą szkołą UCZEŃ żyje

Aleksandra Zajączkowska z klasy II fryzjer
Opublikowane w: Wiadomości, dnia: 13.04.2021r.

Jazda konna to moja pasja. Jeździectwo jest formą aktywnego spędzania czasu, rodzajem sportu, podczas którego człowiek współpracuje z koniem, jeżdżąc na nim i wspólnie wykonuje określone ćwiczenia. Ma ona na celu porozumienie się osoby jeżdżącej konno ze zwierzęciem tak, aby człowiek nie był ciężarem dla konia, a jego partnerem.

Adam Kotik z klasy III m-z
Opublikowane w: Wiadomości, dnia: 13.04.2021r.

Od 2018 rozpocząłem systematyczne ćwiczenie na siłowni. Zainspirował mnie mój wujek. Dzięki treningom na siłowni możliwa jest odbudowa organizmu. Ćwicząc, jestem w stanie popracować nad swoją wydolnością, zbudować większe mięśnie i zmienić całkowicie wygląd sylwetki. Wiedzę na temat jak należy ćwiczyć zdobyłem samodzielnie bez pomocy trenerów personalnych. Największym osiągnięciem było zajęcie I miejsca w wyciskaniu sztangi kategorii do lat 18, niestety epidemia powstrzymała moje starty w zawodach.

Daryna Mazur z klasy I fryzjer
Opublikowane w: Wiadomości, dnia: 13.04.2021r.

Rysunek to moje hobby. Nigdy nie chodziłam na żadne lekcje rysowania, wszystkiego nauczyłam się na swoich błędach, moje rysunki są amatorskie. Uwielbiam rysować i jestem przekonana, że będę robić to do końca życia. To moja odskocznia od trudnych chwil i złości.

Konkurs "Klasa bez wagarów"

Regulamin:

 • 1 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5.
 • 2 Frekwencja klasowa obliczana jest po zakończeniu każdego miesiąca nauki (do 10 dnia następnego miesiąca) do części dziesiętnych zgodnie z regułą matematyczną.
 • 3 Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa komisja złożona z opiekunów SU ( D.Sawicka, G. Świrydowicz ) i przedstawiciela SU (Przewodniczący SU).
 • 4 Za podliczenie frekwencji odpowiedzialny jest wychowawca klasy. W przypadku niedopełnienia obowiązku podliczenia frekwencji przez wychowawcę, klasa nie bierze udziału w konkursie. Wychowawcy klas przekazują wyniki frekwencji Opiekunowi SU.
 • 5 Zestawienie wyników konkursu prowadzi samorząd szkolny. Dane prezentowane są na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego.

Nagrody klasowe:

 • 1 Nagrodami klasowymi są: a) możliwość przełożenia jednego zapowiedzianego sprawdzianu z dowolnego przedmiotu
  b) zwolnienie klasy z odpytywania i niezapowiedzianych kartkówek w dowolnie wybranym dniu
  c) wyjście klasy do kina (teatru, muzeum itp.) w ciągu zajęć lekcyjnych
  (UWAGA: należy wybierać taki dzień, w którym nie ma zapowiedzianych sprawdzianów)
 • 2 Klasa, która uzyska w danym miesiącu frekwencję w granicach 91 – 95 % może skorzystać z trzech wyżej wymienionych nagród.
 • 3 Klasa, która uzyska w danym miesiącu frekwencję w granicach 88 - 90 % może skorzystać z dwóch wybranych nagród.
 • 4 Klasa, która uzyska w danym miesiącu frekwencję w granicach 82 - 87 % może skorzystać z jednej wybranej nagrody.
 • 5 Klasa, która uzyska w danym miesiącu frekwencję poniżej 82 % nie zostanie nagrodzona.

UWAGA!

 • 1 Konkurs rozpoczyna się 1 września 2020 i potrwa do 31 maja 2021./li>
 • 2 Nagrody trzeba wykorzystać w ciągu miesiąca od dnia ogłoszenia wyników (czyli od 10 dnia każdego miesiąca). Wychowawca ustala z klasą, jaką nagrodę wybierają.
 • 3 Niewykorzystane nagrody nie przechodzą na kolejny miesiąc.
 • 4 W tym konkursie każda klasa ma szansę wygrać, o ile jej frekwencja w danym miesiącu przekroczy 88 %.

Akcje Samorządu Uczniowskiego

„Klasa Gospodarzem Szkoły”
Organizator: Samorząd Uczniowski
Cel : włączenie w prace Samorządu Uczniowskiego jak największej liczby uczniów
Uczestnicy: wszystkie klasy Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5
Czas trwania: X.2020 – V.2021.
ZASADY:
1) Dyżur klasy obejmuje jeden miesiąc kalendarzowy.
2) Klasa w danym miesiącu   podejmuje 3 działania z następujących:

 • Zorganizowanie uroczystości wynikającej z Kalendarza Imprez Szkolnych (np. Apel z okazji Dnia Nauczyciela, Dzień Wiosny, Dzień Sportu itp.)
 • Udział w jednorazowych akcjach Samorządu Uczniowskiego (np. Sprzątanie Świata, Góra Grosza, itp.)
 • Akcje, imprezy z własnej inicjatywy (np. happening, audycja, dyskoteka szkolna, otrzęsiny itp.)
 • Zorganizowanie konkursu szkolnego
 • Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej
 • Wolontariat

3) Po zakończeniu dyżuru klasa umieszcza na stronie internetowej szkoły
(za pośrednictwem informatyka) krótką recenzję ze zrealizowanych działań, mile widziane zdjęcia.
4) Działania klasy nadzoruje wychowawca, zaś opiekunowie SU pomagają w ich organizacji.
5) Każde z wymienionych działań będzie punktowane przez Komisję Konkursową złożoną z przedstawicieli SU, Pedagoga Szkolnego i nauczyciela niebędącego wychowawcą.
6) Kryteria oceniania: oryginalność pomysłów, estetyka przygotowania, zaangażowanie klasy, terminowość wykonania, dobra organizacja pracy – rozpowszechnienie informacji, nagłośnienie akcji, umiejętność współpracy pomiędzy klasami.
7) Klasa, która uzyska największą ilość punktów otrzyma nagrodę w postaci jednodniowej wycieczki, której koszt zostanie pokryty ze środków finansowych Rady Rodziców.

Akcje samorządu uczniowskiego

Organizator: Samorząd Uczniowski
Cel: włączenie w prace Samorządu Uczniowskiego jak największej liczby uczniów
Uczestnicy: wszystkie klasy Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5

Dzień bez papierosa
Opublikowane w: Wiadomości, dnia: 22.11.2019r.

Dzień 21.11.2019 obchodzony jest jako „Światowy dzień bez papierosa”. W tym dniu w naszej szkole odbył się happening antynikotynowy pt. „ Zamiast papierosa zjedz...”. Akcja ta cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów.

Dzień Wiosny w naszej szkole.
Opublikowane w: Wiadomości, dnia: 22.03.2019r.

Dnia 21.03.2019 z okazji pierwszego dnia wiosny Samorząd Uczniowski zorganizował w naszej szkole pokaz paramilitarny przeprowadzony przez Podlaskie Stowarzyszenie „Młoda Krew” oraz Grupę Ratowniczo-Poszukiwawczą „MEDIVAL” Młodzież chętnie uczestniczyła w uroczystości i zadawała dużo pytań.

Mikołajki 2018
Opublikowane w: Wiadomości, dnia: 07.12.2018 r.

Dnia 6.12.2018r. naszą szkołę odwiedził św. Mikołaj, który przybył do nas z dalekiej północy. W każdej klasie rozdał prezenty grzecznym dzieciom. Uczniowie zrobili pamiątkowe zdjęcia z nieoczekiwanym gościem.

Dzień bez papierosa 2018
Opublikowane w: Wiadomości, dnia: 17.11.2018 r.

Dzień 15.11.2018 obchodzony jest jako „Światowy dzień bez papierosa”. W tym dniu w naszej szkole odbył się happening antynikotynowy pt. „ Zamiast papierosa zjedz...”. Akcja ta cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów.


Otrzęsiny klas pierwszych 2018
Opublikowane w: Wiadomości, dnia: 15.11.2018 r.

Dnia 14.11.2018 odbyły się w naszej szkole „Otrzęsiny” zorganizowane przez Samorząd Uczniowski. Wzięli w nich udział uczniowie klas pierwszych: aw, a m-z i b m-t/f. Na hali sportowej odbyły się gry i zabawy. Każda z klas wystawiła swoją pięcioosobową reprezentację. W zmaganiach tych wygrała klasa I a-mz. Publiczność nie zawiodła i entuzjastycznie dopingowała swoje drużyny, a emocje podczas niektórych konkurencji sięgały zenitu!!!


Prelekcja: Zasady zdrowego odżywiania
Opublikowane w: Wiadomości, dnia: 11.12.2018 r.

Dnia 11.12.2018 w naszej szkole odbyła się prelekcja nt. „Zasady zdrowego odżywiania”, w której wzięli udział uczniowie klas: I a m-z, II aw, III abw, III dfm-t. Prelekcję przeprowadziła pani dietetyk z Natur-House.

Kilka ważnych zasad zdrowego żywienia:
• Odżywiaj się regularnie. ...
• Dbaj o różnorodność posiłków. ...
• Unikaj nadmiernych ilości tłuszczu i cholesterolu. ...
• Spożywaj dużo warzyw i owoców. ...
• Spożywaj zdrowe węglowodany i nasiona roślin strączkowych. ...
• Pij wodę ...
• Unikaj nadmiaru soli. ...

Wolontariat

Nasze zwierzaki - tak je kochamy!

Kochamy zwierzęta i staramy się im pomagać. A oto nasi PUPILE - dzięki adopcji ze schroniska część z nich znalazła swój nowy dom.

Akcja - ''KREW''
Opublikowane w: Wiadomości, dnia: 10.02.2021r.

Belfrzy z "piątki" na 6!!! Gdy jest taka potrzeba - oddają płytki, osocze i krew. Zachęcamy do dzielenia się dobrem, które każdy z nas posiada. Nie bądźmy obojętni!!! Pomagajmy!!!!

Akcja - ''RATUJ PSISKO I WSPOMÓŻ SCHRONISKO''
Opublikowane w: Wiadomości, dnia: 24.09.2020r.

Zapraszamy wszystkich miłośników czworonogów, i nie tylko, do udziału w akcji
''RATUJ PSISKO I WSPOMÓŻ SCHRONISKO''
zbiórka odbywa się od 20 września do 30 listopada 2020r.
Prosimy o wsparcie nas w zbiórce kocy, ręczników i karmy dla czworonogów.
Fanty są zbierane na rzecz Białostockiego schroniska dla zwierzątna ul. Dolistowskiej 2. Prosimy o przynoszenie darów do biblioteki szkolnej lub sali nr 8.
Dziękujemy wszystkim za udział i pomoc słabszym czworonogom.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!