Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku

im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego

Uczniowie - Samorząd uczniowski i wolontariat

Wszystko o naszym samorządzie uczniowskim
Samorząd uczniowski i wolontariat
Opublikował: Administrator w dniu: 28.12.2017
Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka.
- Ks. Mieczysław Maliński

Samorząd uczniowski i wolontariat

Samorząd uczniowski 2018/2019 ZSZ Nr 5 w Białymstoku

Samorząd uczniowski w składzie:

 • 1 Natalia Olechno, kl. III f (przewodniczący)

Opiekunowie samorządu uczniowskiego:

 • 1 mgr Dorota Sawicka
 • 2 mgr Grażyna Świrydowicz

Cele i zadania Samorządu uczniowskiego

Cele i zadania Samorządu uczniowskiego:

 • 1 W szkole działa Samorząd Uczniowski.
 • 2 Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 • 3 Zasady wybierania i działania organów samorządu określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
 • 4 Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 • 5 Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 • 6 Do zadań Samorządu należy w szczególności:
  - uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów uczniowskich;
  - aktywny udział w realizacji zadań wynikających za Statutu Szkoły;
  - współdziałanie z pozostałymi organami szkoły w zapewnieniu uczniom należnych warunków do:
  a) nauki;
  b) rozwijania zainteresowań, samodzielności współodpowiedzialności;
  c) współuczestnictwa we wszystkich działaniach życia szkoły;
  d) respektowania zasady podmiotowości ucznia.
 • 7 Samorząd Uczniowski może przedstawić dyrektorowi i radzie pedagogicznej, wychowawcy klasy, opiekunowi SU, radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, a wszczegó1ności:
  - zapoznania się z wymaganiami edukacyjnymi i sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych;
  - prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  - prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
  - prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacji w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 • 8 Samorząd uczniowski ma prawo oczekiwać odpowiedzi na złożony wniosek lub opinię w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
 • 9 Samorząd uczniowski reprezentuje społeczność uczniowską na zewnątrz szkoły.
 • 10 Samorząd uczniowski opiniuje program wychowawczy i program profilaktyki.

Plan pracy Samorządu na rok szkolny 2018/2019

Plan pracy Samorządu - rok szkolny 2018/2019

Szczegółowe zadanie i sposób realizacji Termin Osoba odpowiedzialna
Zapoznanie uczniów klas I z regulaminem Samorządu Uczniowskiego oraz działalnością SU IX 2018 D. Sawicka
Zebranie Rady Samorządu Uczniowskiego:
- opracowanie planu pracy na rok 2018/2019
- zapoznanie z Regulaminem Konkursu „Klasa gospodarzem szkoły” (każda klasa pełni dyżur w danym miesiącu i podejmuje co najmniej 3 działania z następujących: organizowanie imprez okolicznościowych, happeningów, audycji, konkursów szkolnych, pomocy koleżeńskiej itp.)
- zaopiniowanie przez SU dni wolnych w bieżącym roku szkolnym
IX.2018 Opiekunowie SU, samorządy klasowe
Stałe informowanie społeczności szkolnej o akcjach Samorządu Uczniowskiego:
- prowadzenie tablicy informacyjnej
- umieszczanie na stronie internetowej zdjęć z przeprowadzonych akcji
- prowadzenie Kroniki Szkolnej
Cały rok Opiekunowie SU, Samorząd Uczniowski
Szkolny kiermasz używanych podręczników IX.2018 Samorząd Szkolny, biblioteka
Plebiscyt na najlepszego nauczyciela w kategoriach: najbardziej zakręcony, najbardziej lubiany, najbardziej wymagający, najlepszy kawalarz, najwięcej uśmiechnięty, najlepsza stylówa. X.2018 Rada SU
Rozwijanie samorządności - wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego X.2018 Samorząd Szkolny
Rozwijanie samorządności w ramach działań społeczności szkolnej takich jak- apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny oraz apeli porządkowych i okolicznościowych, m.in.:
- Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Patrona Szkoły, Ślubowanie klas pierwszych
- Jasełka Bożonarodzeniowe
- Akademia z okazji 11 Listopada, 3 Maja
Cały rok Klasy pełniące dyżur, Rada SU
Udział w miejskich obchodach rocznicowych (m.in. Rocznica wybuchu II wojny światowej, Marsz żywej Pamięci Polskiego Sybiru, Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Święto Flagi) Na bieżąco Poczet Sztandarowy, Przedstawiciele klas
Udział w akcjach zgodnie z napływającymi ofertami:
- „Sprzątanie świata”
- „Ratujmy kasztany”
- „Góra Grosza”
- zbiórka baterii i inne
IX.2018
X-XI 2018
XI/XII.2018
cały rok
Zainteresowani nauczyciele i klasy pełniące dyżur w ramach konkursu „Klasa gospodarzem szkoły”
Współpraca Rady SU z samorządami klasowymi w organizowaniu imprez i konkursów przez klasy w ramach konkursu: "Klasa gospodarzem miesiąca" (np. Otrzęsiny, Dzień Wiosny, Dzień Sportu, Jasełka Bożonarodzeniowe itp.) X.2018 – V.2019 Rada SU, Opiekunowie SU, Klasy pełniące dyżur i ich wychowawcy
Udział w realizacji działań ujętych w programie wychowawczym i profilaktycznym – współpraca z pedagogiem/psychologiem szkolnym:
- Konkursu na najlepszą frekwencję w szkole i monitorowanie jego przebiegu
- „Bilet 100% frekwencji”
- akcja „Dzień bez papierosa” (happening, przygotowanie plakatów i audycji, lizaki zamiast papierosa)
-„Uzależnieniom nie” – konkurs na hasła, wiersze i scenki antynikotynowe
- pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu „Dnia sportu”
Cały rok
XI 2018
V 2019
VI 2019
Opiekunowie SU, Samorząd Uczniowski, wychowawcy
Zorganizowanie konkursów:
-„Mam talent”- w różnych kategoriach
- „Szczęśliwy numerek” - losowanie w bibliotece szkolnej numerka z dziennika, który w danym dniu jest zwolniony z odpowiedzi
- Dzień Wiosny” – karaoke
- Dzień kobiet i mężczyzn – przeprowadzenie turniejów szkolnych w piłce nożnej i siatkowej
rok szkolny 2018/2019 Opiekunowie SU, Samorząd Uczniowski
Pomoc w przeprowadzeniu konkursów: budowlanego, fryzjerskiego i Nasz Czysty Białystok IV, V, VI 2019 Opiekunowie SU, SU
Zorganizowanie pokazów:
- z I pomocy
- grup paramilitarnych
Wiosna 2019 Samorząd Uczniowski
Pełnienie dyżurów:
- przed spotkaniami z rodzicami
- w czasie Dni Otwartych szkoły
- na Forum Szkół Zawodowych
Cały rok Samorząd Uczniowski
Zebranie Rady SU:
- podsumowanie pracy
- wnioski na przyszłość
VI 2019 Przewodniczący SU, samorządy klasowe

Konkurs "Klasa bez wagarów"

Regulamin:

 • 1 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5.
 • 2 Frekwencja klasowa obliczana jest po zakończeniu każdego miesiąca nauki (do 10 dnia następnego miesiąca) do części dziesiętnych zgodnie z regułą matematyczną.
 • 3 Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa komisja złożona z opiekunów SU ( D.Sawicka, G. Świrydowicz ) i przedstawiciela SU (Przewodniczący SU).
 • 4 Za podliczenie frekwencji odpowiedzialny jest wychowawca klasy. W przypadku niedopełnienia obowiązku podliczenia frekwencji przez wychowawcę, klasa nie bierze udziału w konkursie. Wychowawcy klas przekazują wyniki frekwencji Opiekunowi SU.
 • 5 Zestawienie wyników konkursu prowadzi samorząd szkolny. Dane prezentowane są na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego.

Nagrody klasowe:

 • 1 Nagrodami klasowymi są: a) możliwość przełożenia jednego zapowiedzianego sprawdzianu z dowolnego przedmiotu
  b) zwolnienie klasy z odpytywania i niezapowiedzianych kartkówek w dowolnie wybranym dniu
  c) wyjście klasy do kina (teatru, muzeum itp.) w ciągu zajęć lekcyjnych
  (UWAGA: należy wybierać taki dzień, w którym nie ma zapowiedzianych sprawdzianów)
 • 2 Klasa, która uzyska w danym miesiącu frekwencję w granicach 91 – 95 % może skorzystać z trzech wyżej wymienionych nagród.
 • 3 Klasa, która uzyska w danym miesiącu frekwencję w granicach 88 - 90 % może skorzystać z dwóch wybranych nagród.
 • 4 Klasa, która uzyska w danym miesiącu frekwencję w granicach 82 - 87 % może skorzystać z jednej wybranej nagrody.
 • 5 Klasa, która uzyska w danym miesiącu frekwencję poniżej 82 % nie zostanie nagrodzona.

UWAGA!

 • 1 Konkurs rozpoczyna się 1 września 2017 i potrwa do 31 maja 2018.
 • 2 Nagrody trzeba wykorzystać w ciągu miesiąca od dnia ogłoszenia wyników (czyli od 10 dnia każdego miesiąca). Wychowawca ustala z klasą, jaką nagrodę wybierają.
 • 3 Niewykorzystane nagrody nie przechodzą na kolejny miesiąc.
 • 4 W tym konkursie każda klasa ma szansę wygrać, o ile jej frekwencja w danym miesiącu przekroczy 88 %.

Konkurs "Klasa gospodarzem szkoły"

Organizator: Samorząd Uczniowski
Cel: włączenie w prace Samorządu Uczniowskiego jak największej liczby uczniów
Uczestnicy: wszystkie klasy Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5
Czas trwania: X.2017 – V.2018.

Zasady:

 • 1 Dyżur klasy obejmuje jeden miesiąc kalendarzowy.
 • 2 Klasa w danym miesiącu podejmuje 3 działania z następujących:
  - Zorganizowanie uroczystości wynikającej z Kalendarza Imprez Szkolnych (np. Apel z okazji Dnia Nauczyciela, Dzień Wiosny, Dzień Sportu itp.)
  - Udział w jednorazowych akcjach Samorządu Uczniowskiego (np. Sprzątanie Świata, Góra Grosza, itp.)
  - Akcje, imprezy z własnej inicjatywy (np. happening, audycja, dyskoteka szkolna, otrzęsiny itp.)
  - Zorganizowanie konkursu szkolnego
  - Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej
  - Wolontariat
 • 3 Po zakończeniu dyżuru klasa umieszcza na stronie internetowej szkoły (za pośrednictwem informatyka) krótką recenzję ze zrealizowanych działań, mile widziane zdjęcia.
 • 4 Działania klasy nadzoruje wychowawca, zaś opiekunowie SU pomagają w ich organizacji.
 • 5 Każde z wymienionych działań będzie punktowane przez Komisję Konkursową złożoną z przedstawicieli SU, Pedagoga Szkolnego i nauczyciela niebędącego wychowawcą.
 • 6 Kryteria oceniania: oryginalność pomysłów, estetyka przygotowania, zaangażowanie klasy, terminowość wykonania, dobra organizacja pracy – rozpowszechnienie informacji, nagłośnienie akcji, umiejętność współpracy pomiędzy klasami.
 • 7 Klasa, która uzyska największą ilość punktów otrzyma nagrodę w postaci jednodniowej wycieczki, której koszt zostanie pokryty ze środków finansowych Rady Rodziców.

Akcje samorządu uczniowskiego

Organizator: Samorząd Uczniowski
Cel: włączenie w prace Samorządu Uczniowskiego jak największej liczby uczniów
Uczestnicy: wszystkie klasy Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5

Dzień Wiosny w naszej szkole.
Opublikowane w: Wiadomości, dnia: 22.03.2019r.

Dnia 21.03.2019 z okazji pierwszego dnia wiosny Samorząd Uczniowski zorganizował w naszej szkole pokaz paramilitarny przeprowadzony przez Podlaskie Stowarzyszenie „Młoda Krew” oraz Grupę Ratowniczo-Poszukiwawczą „MEDIVAL” Młodzież chętnie uczestniczyła w uroczystości i zadawała dużo pytań.

Mikołajki 2018
Opublikowane w: Wiadomości, dnia: 07.12.2018 r.

Dnia 6.12.2018r. naszą szkołę odwiedził św. Mikołaj, który przybył do nas z dalekiej północy. W każdej klasie rozdał prezenty grzecznym dzieciom. Uczniowie zrobili pamiątkowe zdjęcia z nieoczekiwanym gościem.

Dzień bez papierosa 2018
Opublikowane w: Wiadomości, dnia: 17.11.2018 r.

Dzień 15.11.2018 obchodzony jest jako „Światowy dzień bez papierosa”. W tym dniu w naszej szkole odbył się happening antynikotynowy pt. „ Zamiast papierosa zjedz...”. Akcja ta cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów.


Otrzęsiny klas pierwszych 2018
Opublikowane w: Wiadomości, dnia: 15.11.2018 r.

Dnia 14.11.2018 odbyły się w naszej szkole „Otrzęsiny” zorganizowane przez Samorząd Uczniowski. Wzięli w nich udział uczniowie klas pierwszych: aw, a m-z i b m-t/f. Na hali sportowej odbyły się gry i zabawy. Każda z klas wystawiła swoją pięcioosobową reprezentację. W zmaganiach tych wygrała klasa I a-mz. Publiczność nie zawiodła i entuzjastycznie dopingowała swoje drużyny, a emocje podczas niektórych konkurencji sięgały zenitu!!!


Prelekcja: Zasady zdrowego odżywiania
Opublikowane w: Wiadomości, dnia: 11.12.2018 r.

Dnia 11.12.2018 w naszej szkole odbyła się prelekcja nt. „Zasady zdrowego odżywiania”, w której wzięli udział uczniowie klas: I a m-z, II aw, III abw, III dfm-t. Prelekcję przeprowadziła pani dietetyk z Natur-House.

Kilka ważnych zasad zdrowego żywienia:
• Odżywiaj się regularnie. ...
• Dbaj o różnorodność posiłków. ...
• Unikaj nadmiernych ilości tłuszczu i cholesterolu. ...
• Spożywaj dużo warzyw i owoców. ...
• Spożywaj zdrowe węglowodany i nasiona roślin strączkowych. ...
• Pij wodę ...
• Unikaj nadmiaru soli. ...