Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku

im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego

Projekty - Erasmus

Nasza szkoła uczestniczy w Erasmusie!
Unijne i krajowe
Opublikował: Administrator w dniu: 1.2.2018
Bez względu na to, czy możesz coś zrobić, czy tylko marzysz o tym – zacznij. W śmiałości jest geniusz, potęga i magia.
- Goethe
Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą
Opublikowane w: Wiadomości, dnia: 12.03.2022r.

Istotną rolą Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW) jest wsparcie nauczycieli i specjalistów pracujących w szkołach ogólnodostępnych wiedzą i doświadczeniem w zakresie umożliwiającym realizację zadań, polegających między innymi na zorganizowaniu kształcenia specjalnego i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej każdemu uczniowi.
Współpraca zespołu SCWEW z Zespołem Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku polega m.in. na:
• pomocy w rozpoznawaniu potrzeb i możliwości uczniów,
• przeprowadzeniu pogłębionej diagnozy potrzeb szkoły,
• doborze efektywnych metod pracy i środków dydaktycznych,
• ocenie potrzeby i doboru spersonalizowanego sprzętu lub pomocy dydaktycznych,
• przygotowania zgodnej z potrzebami szkoły oferty obejmującej szkolenia z zakresu specyfiki edukacji włączającej,
• prowadzeniu lekcji otwartych, konsultacji, obserwacji wspierających, superwizji koleżeńskich i spotkań dla rady pedagogicznej,
• upowszechnianiu informacji o edukacji włączającej poprzez spotkania indywidualne i zbiorowe, konsultacje eksperckie, działania doradczo-szkoleniowe, konsultacje dla rodziców, dyrektora i nauczycieli w zakresie wdrożenia modelu edukacji włączającej.
W ramach projektu zainteresowani uczniowie, rodzice i nauczyciele mogą skorzystać ze wsparcia specjalistów SCWEW w zakresie trudności edukacyjnych, emocjonalnych i wychowawczych.
W tym celu utworzono Punkt Konsultacyjny w szkole.
W godzinach pracy Punktu Konsultacyjnego (worek godz. 12.45 – 13.45) skorzystać można z konsultacji z koordynatorem ds. edukacji włączającej Haliny Busłowskiej.
Konsultacje obejmują wstępne rozpoznanie problemu, jego doprecyzowanie i przekazanie podstawowych informacji. Podjęcie dalszych działań w nastąpi po uzgodnieniu formy wsparcia i terminu ze specjalistami SCWEW.

EcoCentrum Kompetencji BOF - utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami”
Opublikowane w: Wiadomości, dnia: 26.01.2022r.

Głównym celem Projektu jest modernizacja systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego zapewniająca stałe podnoszenie kompetencji uczniów szkół zawodowych do potrzeb lokalnej gospodarki w obszarze gospodarowania energią i zasobami.
Działania projektowe są skierowane do uczniów oraz nauczycieli z 14 szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym, dla których organem prowadzącym jest Miasto Białystok lub Powiat Białostocki.
W projekcie zaplanowano wiele interesujących i inspirujących działań:
1. DORADZTWO prowadzone przez Doradców Kompetencji. Każdy uczeń uzyska Indywidualny Plan Działania na rzecz ecoKompetencji (IPDecoK), który będzie zawierał indywidualną diagnozę oraz wieloletni plan uzupełniania kompetencji w obszarze związanym z energią i zasobami uwzględniający Potrzeby Kompetencyjne firm BOF.
2. EcoSZKOLENIA dla uczniów mające na celu podniesienie kompetencji odpowiadające potrzebom rynku pracy w obszarze związanym z gospodarowaniem energią i zasobami.
3. EcoSTAŻE i PRAKTYKI zawodowe dla uczniów pozwalające na podniesienie kompetencji w obszarze związanym z gospodarowaniem energią i zasobami. 4. CERTYFIKACJA EcoKOMPETENCJI na poziomie zadań zawodowych kluczowych w procesie gospodarowania energią i zasobami. 5. Wsparcie szkół w modernizacji oferty kształcenia poprzez innowacje edukacyjne w programach kształcenia uwzględniających aspekty związane z gospodarowaniem energią i zasobami.
6. Wdrożenie programu doskonalenia zawodowego nauczycieli w obszarze gospodarowania energią i zasobami poprzez organizacja specjalistycznych szkoleń i wizyt studyjnych.
7. WSPÓŁPRACA z uczelniami wyższymi, poprzez organizację seminariów branżowych z udziałem uczniów i nauczycieli, pracowników akademickich oraz przedstawicieli firm powiązanych z gospodarowaniem energią i zasobami.
8. Uruchomienie dwóch EcoLaboratoriów edukacyjnych i demonstracyjnych, a następnie przeprowadzenie w nich lekcji dla uczniów, mających na celu podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie obsługi, diagnostyki źródeł OZE, obróbki danych w tym w szczególności związanych ze stanem środowiska.

Projekt „Poprawa efektywności energetycznej ZSZ nr 5, X LO oraz Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 w Białymstoku”
Opublikowane w: Wiadomości, dnia: 26.01.2022r.

Projekt „Poprawa efektywności energetycznej ZSZ nr 5, X LO oraz Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 w Białymstoku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.
Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Białymstoku, a tym samym zmniejszenie nadmiernego zużycia energii w usługach publicznych. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej, zlokalizowanych przy ul. Antoniuk Fabryczny 40, ul. Stołecznej 6, ul. Dobrej 3 w Białymstoku.
Inwestycja swoim zakresem obejmuje szereg działań termomodernizacyjnych w ww. budynkach m.in.:
• docieplenie ściany wewnętrznej przy pomieszczeniach nieogrzewanych,
• docieplenie stropu zewnętrznego i stropodachu,
• wymianę okien,
• docieplenie ścian zewnętrznych, w tym ścian piwnic i kondygnacji nadziemnych,
• wymianę instalacji c.w.u.,
• wymianę drzwi zewnętrznych,
• wymianę instalacji c.o.
• wymianę oświetlenia,
• likwidację zbędnych okien,
• modernizację c.w.u.
• modernizację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
• montaż instalacji fotowoltaicznej,

„Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączająca”
Opublikowane w: Wiadomości, dnia: 24.11.2021r.

Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”. Termin realizacji projektu 1.07. 2021 – 30.06.2023r.
Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
http://scwew.sosw.bialystok.pl/
https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/miasto-bialystok-w-projekcie-pilotazowe-wdrozenie-modelu-specjalistycznych-centrow-wspierajacych-edukacje-wlaczajaca.html

„Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączająca”
Opublikowane w: Wiadomości, dnia: 24.11.2021r.

Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”. Termin realizacji projektu 1.07. 2021 – 30.06.2023r.
Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
http://scwew.sosw.bialystok.pl/
https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/miasto-bialystok-w-projekcie-pilotazowe-wdrozenie-modelu-specjalistycznych-centrow-wspierajacych-edukacje-wlaczajaca.html

Projekt „Prefconstruction”
Opublikowane w: Wiadomości, dnia: 1.10.2020r.

Projekt Prefconstruction realizowany jest przez Fundację Regionalne Centrum Kompetencji w ramach programu Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych.
Główne cele w projekcie:
– zdobywanie wiedzy w zakresie skutecznego kształcenia zawodowego w branży budowlanej;
– wspieranie rozwoju zawodowego kadry dydaktycznej, uczniów i przedsiębiorstw (uczymy się nawzajem);
– podnoszenie świadomości międzykulturowej i rozwijanie współpracy międzynarodowej;
– zapewnienie uznawania umiejętności i kompetencji nabytych podczas szkolenia;
– zwiększenie możliwości, atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru działających organizacji – lepsze dostosowanie do potrzeb osób zaangażowanych w proces edukacji zawodowej.
Okres realizacji projektu: 01.11.2018r. – 31.10.2020r.
W ramach projektu w dniach 20-27.01.2020 r. w Białymstoku odbył się praktyczny kurs z „Prowadzenia i realizacji budowy domów realizowanych w technologii szkieletu drewnianego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”.
W kursie uczestniczyła grupa 18 nauczycieli z zagranicy (9 nauczycieli ze szkoły łotewskiej – Liepajas Valsts tehnikums oraz 9 nauczycieli szkoły litewskiej – Klaipedos Ernesto Galvanausko Profesinio Mokymo Centras) oraz 4 nauczycieli z polskich szkół zrzeszonych w RCK, w tym nauczyciel z naszej szkoły – p. Agata Krymska.
Celem kursu było zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu technologii stosowanej w budownictwie szkieletowym oraz włączenie do kształcenia zawodowego nowych rozwiązań wykorzystywanych w prefabrykacji budynków z odnawialnymi źródłami energii.
Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stornie:
https://rck.org.pl/projekty/prefconstruction-2/

Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola

Nasza szkoła brała udział w projekcie "Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola", który zrealizowany był na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji a Powiatem miasta Białystok. Projekt współfinansowany został przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.5 - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Realizatorem projektu był Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.

Celem głównym projektu było podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli. w powiecie m. Białystok poprzez stworzenie w okresie 1.09.2013 r. do 31.08.2015 r. planów wspomagania spójnych z rozwojem Szkoły w obszarach wymagających szczególnego wsparcia wyodrębnionych w drodze diagnozy wewnętrznej.

Cele szczegółowe:

 • 1. Poprawa zdolności planowania i projektowania procesu doskonalenia nauczycieli poprzez opracowanie i wdrożenie Programu Wspomagania Szkoły.
 • 2. Poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami Szkoły poprzez opracowanie i wdrożenie Rocznych Planów Wspomagania Szkoły (RPW).
 • 3. Wzrost kompetencji dyrektorów Szkoły w zakresie przeprowadzania diagnozy potrzeb placówki w obszarze doskonalenia nauczycieli.
 • 4. Wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania w praktyce szkolnej wiedzy i umiejętności nabytych w procesie doskonalenia zawodowego.
 • 5. Poprawa współpracy dyrektora i nauczycieli w powiecie m. Białystok poprzez organizację sieci współpracy i samokształcenia (SWiS).

Z wdrażania projektu skorzystali:

 • uczniowie, którzy zostaną objęci wszechstronną diagnozą oraz otrzymają wsparcie w rozwoju swoich talentów;
 • szkoły i placówki oświatowe, którym zostanie udzielone wsparcie we wszystkich obszarach działania; proces doskonalenia zostanie wprowadzony do szkoły i będzie prowadzony zgodnie z jej aktualnymi potrzebami;
 • nauczyciele, którzy otrzymają kompleksową pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej; nowy system doskonalenia będzie towarzyszył nauczycielom we wdrożeniu do praktyki zawodowej zmian wprowadzanych w oświacie;
 • samorządy lokalne, które otrzymają wsparcie w budowie lokalnej sieci współpracy szkół i placówek oraz w kreowaniu polityki oświatowej.

W wyniku przeprowadzonego warsztatu diagnostycznego w ZSZ Nr 5 został wyłoniony obszar rozwojowy "Szkoła promuje wartość edukacji". Celem ogólnym projektu w roku szkolnym 2013/2014 było umocnienie wizerunku szkoły poprzez promowanie szkolnictwa zawodowego w środowisku lokalnym.

Cele szczegółowe:

 • Poznanie przez nauczycieli różnorodnych form promowania szkoły, jej osiągnięć, sukcesów uczniów wewnątrz szkoły oraz w środowisku.
 • Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie opracowywania oferty edukacyjnej odpowiadającej potrzebom środowiska.
 • Opracowanie i wdrożenie planu promowania szkolnictwa zawodowego we współpracy z pracodawcami, lokalnymi instytucjami.
 • Wypracowanie materiałów informacyjnych promujących szkołę.
 • Zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie świadomego posługiwania się regułami i ,,narzędziami" skutecznej komunikacji w relacjach z uczniami, rodzicami i w zespole.

CZAS NA STAŻ - regionalny program staży dla uczniów szkół zawodowych w niemieckich przedsiębiorstwach

Nasza szkoła została wytypowana, jako jedna z pięciu szkół z województwa podlaskiego w branży budowlanej, do udziału w projekcie ponadnarodowym "CZAS NA STAŻ - regionalny program staży dla uczniów szkół zawodowych w niemieckich przedsiębiorstwach".

Zostaliśmy rekomendowani do udziału w projekcie rozwojowym w wyniku badań i analiz rynku pracy i edukacji zawodowej prowadzonych przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr z udziałem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Udział naszej szkoły w projekcie był wyśmienitą okazją do wymiany doświadczeń z pozostałymi szkołami wytypowanymi do udziału w projekcie oraz partnerami niemieckimi w zakresie rozwoju Dualnego Systemu Kształcenia oraz przygotowania Programu Rozwojowego Szkoły.

W związku z tym został powołany Szkolny Zespół Modernizacyjny, w skład którego weszły:

 • Izabela Popławska - dyrektor szkoły;
 • Krystyna Smółko - kierownik szkolenia praktycznego;
 • Lidia Choruży - nauczyciel praktycznej nauki zawodu;
 • Magdalena Rutkowska-Matela - nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Jako kontynuacja programu odbył się WYJAZD STUDYJNY DO NIEMIEC dla nauczycieli w zakresie Dobrych Praktyk Dualnego Systemu Kształcenia (Niemcy, Götz - Potsdam, marzec 2014 r.)

W dalszym etapie projektu Szkolny Zespół Modernizacyjny, po udziale w szkoleniu wyjazdowym, wytypował 10 uczniów z naszej szkoły z branży budowlanej do udziału w następującej ofercie projektu:

 • SZKOLENIA DLA 10 UCZNIÓW w wymiarze 32 godzin, przygotowujące do staży zawodowych z zakresu Dualnego Systemu Kształcenia, Rozwoju Kariery oraz nauki języka niemieckiego w zakresie stażu
 • STAŻE ZAWODOWE dla 10 uczniów: staż zagraniczny w Niemczech - wyjazd w grupie szkolnej z tłumaczem ( Niemcy, Götz - Potsdam, lipiec 2014 r. ), staż w podlaskich firmach ( Polska, Białystok, lipiec-sierpień 2014 r. ), wraz z wypłatą stypendium.

"Podnoszę kwalifikacje - jestem dobrym pracownikiem"

„Podnoszę kwalifikacje – jestem dobrym pracownikiem”

nr Projektu: RPO.03.03.01-20-0092/16

Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2017 do 31 sierpnia 2018r.

Wartość projektu: 998 872,87 zł

Projekt realizowany w ramach Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki RPO na lata 2014 – 2020 i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez firmę ECDS Polska Sp. z o.o.

Celem projektu jest rozwinięcie i podniesienie kompetencji zawodowych oraz zdobycie wiedzy praktycznej i doświadczenia zawodowego przez 216 uczniów (54 uczennic, 162 uczniów) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Białymstoku, a także aktualizacja kompetencji zawodowych przez 6 nauczycieli zawodu (4 kobiety, 2 mężczyzn) zatrudnionych w ZSZ Nr 5 w Białymstoku.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

 • zajęcia wyrównawcze /z matematyki, j. angielskiego, technologii, informatyki/;
 • koła zainteresowań /Koło budownictwa ekologicznego, Koło młodego przedsiębiorcy, Grafika komputerowa/;
 • kursy zawodowe dla uczniów /kurs na wózki widłowe; Wykonywanie robót dekarskich na obiektach zabytkowych; Tradycyjne budownictwo drewniane; Kurs koparko-ładowarki; kurs wizażu/;
 • doradztwo zawodowe /indywidulane i grupowe/;
 • diagnoza predyspozycji i potrzeb stażystów;
 • staże zawodowe dla uczniów / dla 110 uczniów po 150 godzin – stypendium stażowe/;
 • pomoc pedagogiczno-psychologiczna / zajęcia psychoedukacyjne/;
 • szkolenia zawodowe i staże zawodowe dla nauczycieli zawodu;
 • wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

"Dobry zawód - fajne życie"

Projekt „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III - Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Głównym celem Projektu jest popularyzacja kształcenia zawodowego, zarówno wśród młodzieży szkół gimnazjalnych, jak i ich rodziców, którzy odgrywają kluczową rolę w planowaniu ścieżki edukacji swoich dzieci. Zadaniem Projektu jest ukazanie walorów i możliwości, ale głównie korzyści, jakie mogą osiągnąć młodzi ludzie, wybierając dalszą edukację prowadzącą do uzyskania uprawnień do pracy w określonym zawodzie i na konkretnym stanowisku.

Projekt wdrażany w Partnerstwie: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr (Lider), Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, Miasto Suwałki, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Łomżyńskie Forum Samorządowe, Miasto Bielsk Podlaski, Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach, realizowany będzie na terenie woj. podlaskiego w okresie od 15.04.2017 do 14.04.2019 r. Wartość Projektu wynosi 6 057 435,03 PLN, w tym dofinansowanie z UE, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 5 748 435,03 PLN.

Główni beneficjenci projektu to: 145 szkół gimnazjalnych, 60 szkół kształcenia zawodowego, 6 000 uczniów szkół gimnazjalnych z terenu woj. podlaskiego oraz ich rodzice.

W ramach wsparcia dedykowanego szkołom kształcenia zawodowego, zrealizowane zostaną następujące działania:

 • seminaria projektowe dot. przedstawienia założeń przedsięwzięcia oraz rozpoczęcia procesu rekrutacji do udziału w projekcie;
 • zbadanie potrzeb danej szkoły w zakresie promocji oraz rekrutacji dostosowane do zbadanych potrzeb danej szkoły;
 • realizacja szkoleń oraz warsztatów dla dyrektorów szkół oraz pozostałej kadry odpowiedzialnej za promocję i rekrutację z zakresu: programowania rozwoju szkoły ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb lokalnego rynku pracy, kształtowania pozytywnego wizerunku szkoły i tworzenie programu wizerunkowego i planowania promocji szkoły, komunikacji interpersonalnej oraz metodyki współpracy szkoły z otoczeniem, w szczególności z lokalnymi pracodawcami oraz prezentacji tzw. dobrych praktyk, pozytywnych rozwiązań krajowych i zagranicznych;
 • wsparcie szkoły w obszarze budowania pozytywnych relacji oraz współpracy z otoczeniem.