Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku

im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego

O szkole - Warsztaty

Poznaj nasze warsztaty
Warsztaty szkolne
Opublikował: Administrator w dniu: 28.12.2017
Gdyby ludzie kochali pracę, ciągle jeszcze oraliby ziemię zakrzywionym kijem i nosili ciężary na plecach.
- Elihan Feather

Kształcenie zawodowe jest obecnie jedną z ważniejszych dziedzin edukacji.
Rozwój nowoczesnych technologii budowlanych rodzi potrzebę ustawicznego kształcenia i dokształcania osób związanych z tą branżą.
Szkoła posiada nowoczesne warsztaty szkolne, które są integralną częścią szkoły. Odbywa się w nich praktyczna nauka zawodu we wszystkich prowadzonych zawodach budowlanych.
Każdy zawód realizuje zajęcia praktyczne w odrębnej sali warsztatowej: dekarz, murarz- tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Warsztat do robót wykończeniowych w budownictwie

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Uczniowie kształcący się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie nabywają praktyczne umiejętności w zakresie:

 • a) montażu systemów suchej zabudowy, czyli:
  - wyznaczają miejsca montażu elementów suchej zabudowy;
  - wykonują ściany działowe, okładziny, sufity podwieszane oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy;
  - wykonują izolacje ścian działowych, okładzin, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy;
  - wykonują roboty związane z naprawą uszkodzonych elementów wykonanych w systemie suchej zabudowy.
 • b) wykonywania robót malarskich i tapeciarskich, czyli: - przygotowują podłoża wykonane z różnych materiałów do nakładania powłok malarskich;
  - przygotowują podłoże do wykonania robót tapeciarskich;
  - wykonują powłoki malarskie;
  - wykonują roboty tapeciarskie;
  - wykonują prace związane z naprawą i renowacją powłok malarskich oraz tapet.
 • c) wykonywania robót posadzkarskich i okładzinowych, czyli: - przygotowują podłoża do wykonania okładzin i posadzek z różnych materiałów;
  - wykonują warstwy izolacyjne podłóg;
  - wykonują posadzki z różnych materiałów;
  - wykonują okładziny z różnych materiałów;
  - rozpoznają rodzaje uszkodzeń posadzek i okładzin oraz dobiera sposoby ich naprawy.

Warsztat do robót murarsko-tynkarskich

Uczniowie uczący się w zawodzie murarz-tynkarz zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie wykonywania:

 • a) zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
 • b) murowanych konstrukcji budowlanych:
  - wykonują murowane ściany, stropy, nadproża, sklepienia, słupy, filary oraz kominy;
  wykonują spoinowanie i licowanie ścian;
  - wykonują roboty ziemne i izolacyjne oraz pomocnicze roboty betoniarskie i zbrojarskie związane z wykonywaniem murowanych konstrukcji budowlanych.
 • c) tynków wewnętrznych i zewnętrznych:
  - przygotowują podłoże do wykonania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
  - wykonują tynki wewnętrzne i zewnętrzne;
  - wykonują czynności związane z wykańczaniem powierzchni tynkowanych oraz osadzaniem kratek wentylacyjnych i innych elementów;
  - wykonują naprawę tynków wewnętrznych i zewnętrznych.
 • d) remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych:
  - wykonują roboty murarskie związane z remontami murowanych konstrukcji budowlanych;
  - wykonują roboty rozbiórkowe murowanych konstrukcji budowlanych.

<

Warsztat do robót dekarskich

Realizacja kształcenia praktycznego w zawodzie dekarz odbywa się w dedykowanej sali warsztatów szkolnych, umożliwiającej prowadzenie zajęć edukacyjnych w/w zakresie.

W pracowni tej znajdują się cztery stanowiska przeznaczone do wykonywania robót dekarskich na dachach spadzistych wyposażone w fragmenty konstrukcji dachu spadzistego, oraz przykładowa konstrukcja dachu zapewniająca realistyczne warunki pracy. Na wyposażeniu w/w sali znajdują się również dwa fragmenty połaci dachu przeznaczone do montażu okien dachowych i innych akcesoriów dachowych. W w/w pracownia posiada stanowiska wykonywania i montażu elementów obróbek dekarskich, wyposażone w elementy wymagające obróbki dekarskiej (komin, gzyms, kosz, kalenica, okap, attyka, lukarna).

W pracowni tej istnieje możliwość zlokalizowania komputera wraz z projektorem multimedialnym z zapewnionym dostępem do Internetu. Warsztaty szkolne są wyposażone w wybrane profesjonalne materiały, przyrządy kontrolno-pomiarowe, przyrządy do trasowania, narzędzia ręczne, elektronarzędzia i sprzęt do wykonywania robót dekarskich.

Dodatkowo istnieje możliwość adaptacji pozostałych pracowni warsztatów szkolnych do realizacji zadań zawodowych dotyczących wykonywania robót w technologii dekarskiej.

Równocześnie część zajęć praktycznych odbywa się w siedzibie PSD Oddział w Białymstoku.

Zajęcia praktyczne w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych

Przyłącze wodociągowe

Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży w naszej szkole. Uczniowie oprócz nauki w szkole mają możliwość zdobywania kompetencji zawodowych bezpośrednio na budowie obserwując i ucząc się od wykwalifikowanych zawodowców z branży sanitarnej zatrudnionych w Przedsiębiorstwie Instalacyjno – Budowlanym Samborski Kazimierz.
W dniu 10.10.2019 r. uczniowie I klasy monter sieci i instalacji sanitarnej uczyli się jak włącza się projektowany wodociąg do istniejącej sieci wodociągowej. Wodociągi, zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez Gestora sieci, zaprojektowano do wykonania z rur PE dwuściennych. Armatura PN10 z żeliwa sferoidalnego (kompletne hydranty ze stopką oraz zasuwy) dobrano wg katalogów producentów wyrobów. W projekcie przyjęto:
- przewody z rur 2-warstwowych PE100 PN10 SDR17 odporne na propagację pęknięć typu RC lub TS do wody pitnej;
- zasuwy kołnierzowe do wody pitnej PN >= 10 bar;
- hydranty p-poż. o80;
- rury osłonowe PEHD SDR17;
- kształtki PE, PCV i przejściowe
- betonowe słupki oznacznikowe
Na wstępie prac związanych z budową przyłącza wodociągowego uczniowie wykonali i zabezpieczyli część wykopu pod przyłącze wodociągowe, następnie wykonywali pod nadzorem nauczyciela i pracowników połączenia elementów przyłącza wodociągowego z siecią. Została oceniona jakość wykonania połączeń elementów przyłącza wodociągowego. Następnie zostały wykonane prace związane z przeprowadzeniem próby szczelności, ciśnienia i przeprowadzono dezynfekcję. W kolejnym etapie prac wykonano obsybkę i nadsybkę przyłącza wodociągowego a teren doprowadzono do stanu pierwotnego.

Nasze konkursy zawodowe

Nowoczesne budownictwo wokół nas

Turniej zawodowy pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty

Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku od 2014 roku organizuje międzyszkolny konkurs „Nowoczesne budownictwo wokół nas” który jest realizowany dzięki finansowemu wsparciu Miasta Białegostoku w formie grantu.

Konkurs ten skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu budowlanym w takich konkurencjach jak:

 • technologia systemów suchej zabudowy
 • technologia robót malarskich
 • technologia robót posadzkarsko - okładzinowych

Eliminacje II stopnia odbędą się na terenie ZSZ Nr 5 w Białymstoku.
Organizacja konkursu ma na celu:

 • rozwój wykształcenia i kompetencji zawodowych młodzieży
 • popularyzacja i promocja szkolnictwa zawodowego
 • pogłębianie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy budowlanej
 • doskonalenie umiejętności praktycznych w wybranym zawodzie
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego przyswajania wiedzy i kształtowania umiejętności zawodowych
 • zapoznania młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami materiałowymi oraz technologicznymi wykonania robót budowlanych
 • stworzenie uczniom możliwości rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień
 • przygotowanie uczniów do podejmowania pracy zawodowej
 • doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą
 • aktywizację uczniów szkół ponadgimnazjalnych, poprzez zdrową rywalizację
 • stworzenie płaszczyzny umożliwiającej bezpośredni kontakt ucznia zdolnego z firmami oferującymi nowoczesne systemy i technologie stosowane w budownictwie (osoby reprezentujące te firmy wchodzą w skład komisji, która wyłoni zwycięzców)

Tematyka konkursu obejmuje wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne i intelektualne w wybranej konkurencji w zakresie:

 • przedmiotów zawodowych: dokumentacja budowlana, podstawy budownictwa
 • specjalistycznego przedmiotu zawodowego omawiającego technologie wykonania określonych robót budowlanych