Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku

im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego

Projekty - Programy i projekty rózne

Nasza szkoła realizuje także inne ciekawe projekty
Projekty - Projekty edukacyjne
Opublikował: Administrator w dniu: 1.2.2018
Bez względu na to, czy możesz coś zrobić, czy tylko marzysz o tym – zacznij. W śmiałości jest geniusz, potęga i magia.
- Goethe

"Egzamin bez lęku"

Tutaj możesz zapoznać się z programem - "Egzaminy zawodowe bez lęku".

"Nie ryzygnuj - zostań!"

Program „Nie rezygnuj – zostań”

CELE OGÓLNE:
 • poprawa frekwencji w szkole
 • stosowanie procedur postępowania wobec uczniów opuszczających zajęcia edukacyjne
 • doskonalenie umiejętności nauczycieli w radzeniu z problemami wychowawczymi
CELE SZCZEGŁOWE:
 • stosowanie w szkole jednolitych procedur usprawiedliwiania nieobecności
 • zapoznanie uczniów i rodziców z procedurą usprawiedliwiania nieobecności i konsekwencjami niezrealizowania obowiązku szkolnego
 • monitorowanie przyczyn niskiej frekwencji uczniów
 • nagradzanie uczniów systematycznie uczęszczających na zajęcia
 • budowanie przyjaznej atmosfery służącej rozwijaniu współpracy nauczycieli i wychowawców z rodzicami uczniów

Działania skierowanie do:
Kadry pedagogicznej:
 • Przypomnienie procedur postępowania wobec ucznia opuszczającego zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia
 • Stosowanie jednolitych procedur
 • Aktywne działanie Zespołu Wychowawczego
 • Doskonalenie kompetencji wychowawczych nauczycieli

Uczniów:
 • Zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami wynikających ze statutu szkoły
 • Zapobieganie trudnościom w nauce:
  - zorganizowanie zajęć wyrównawczych,
  - uwzględnienie w PSO form i metod pracy z się uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  - zapoznawanie uczniów z technikami uczenia się,
  - rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań,
  - rozwijanie umiejętności radzenia sobie za stresem,
  - stosowanie aktywizujących metod pracy na lekcji.
 • Tworzenie w klasie i szkole przyjaznej atmosfery wspomagającej proces nabywania umiejętności szkolnych i społecznych:
  - pomoc uczniom klas I w adaptacji w nowym środowisku,
  - integrowanie uczniów na poziomie klasy i szkoły,
  - angażowanie uczniów w działalność na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
  - promowanie i nagradzanie uczniów i klas systematycznie uczęszczających na zajęcia edukacyjne

Rodziców:
 • Zapoznanie rodziców (opiekunów) z Programem Wychowawczo - Programem Profilaktycznym szkoły oraz procedurami usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych i konsekwencjami absencji w świetle aktualnych przepisów prawa.
 • Uświadamianie rodzicom przyczyn wagarów oraz wskazywania możliwości zapobiegania ucieczkom ze szkoły.
 • Określenie sposobów kontaktów i współpracy rodziców z wychowawcami i nauczycielami.
 • Indywidualna pomoc pedagoga i psychologa szkolnego.

"Wybieram samozatrudnienie" - innowacja pedagogiczna

Program innowacji pedagogicznej Wybieram Samozatrudnienie był realizowany podczas zajęć szkolnego Klubu Młodego Przedsiębiorcy. Inicjatywą zajęć pozalekcyjnych było, aby młodzież klas III miała możliwość uczestniczenia w spotkaniach, warsztatach, pogadankach oraz innych formach pozwalających rozszerzyć swoje zainteresowanie na temat prowadzenia biznesu z pasją.
Innowacja pedagogiczna skierowana była do wszystkich chętnych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 i była wdrażana w roku szkolnym 2016/2017. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów klas trzecich. We wrześniu 2016r. do innowacji przystąpiło dwunastu uczniów, wiążących swoje zawodowe plany na przyszłość z otwarciem zakładu usługowego lub firmy budowlanej. Młodzież na zajęciach pisała własny biznesplan, uwzględniając indywidualne preferencje każdego z uczniów, jak również dziedzinę, w której przedsiębiorstwo miałoby funkcjonować. Biznesplan każdego z uczniów zgodny był również z kwalifikacjami zawodowymi, które uczniowie zdobywają. Młodzież wypełniała wydrukowany z Internetu zintegrowany formularz o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W lutym 2017r. uczniowie biorący udział w innowacji pedagogicznej, >odbyli spotkanie z doradcą Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, która odpowiedziała na pytania młodzieży dotyczące pozyskiwania funduszy unijnych na założenie i prowadzenie własnej firmy lub zakładu usługowego po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej. W lutym 2017r. odbyło się również spotkanie ze znanym podlaskim przedsiębiorcą, który opowiedział uczniom, jak wyglądają realia prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Pan Adam Zdanowicz pokazał slajdy i opowiedział o produkcji rowerów dla indywidualistów - osób, które chcą się wyróżniać, lubią design i chcą błyszczeć. >Rowery wyprodukowane na Podlasiu przez pana Adama są jedyne w swoim rodzaju i zna je cały świat koneserów. Konstruktor i producent rowerów Custom> opowiedział uczniom, jak swoją prawdziwa pasję zamienił w biznes. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała prezentacji, która w pełniejszym stopniu pozwoliła poznać realia prowadzenia własnej firmy i sposoby pozyskiwania środków finansowych na jej prowadzenie.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W I półroczu roku szk. 2017/2018 dzięki realizacji przez naszą szkołę projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa za 15000 zł zakupiono 750 książek (w tym 335 lektur szkolnych) oraz 14 audiobooków.

Uczniowie na drzewku diagnostycznym podawali propozycje do zakupu.

Dzięki tylu nowym książkom z różnych dziedzin wzrósł poziom czytelnictwa.
Każda z dwunastu klas wykonała projekt edukacyjny (apel z okazji Święta Niepodległości, 4 prezentacje multimedialne zachęcające do czytania, 6 plakatów o książkach dostępnych w naszej bibliotece i wystawka nowości wydawniczych).

Ostatnie nowości wydawnicze w naszej bibliotece

W listopadzie 2017r. bibliotece szkolnej została wykonana wystawka nowości wydawniczych. Znalazły się na niej książki z różnych dziedzin zakupione do biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Edukacja o polityce

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła bierze udział w Programie Edukacja o polityce uruchomionym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych. Edukacja o polityce to część edukacji obywatelskiej, która ułatwia młodemu człowiekowi zrozumienie polityki i wyrobienie sobie własnego zdania na istotne kwestie dotyczące życia publicznego.

Dzięki programowi młodzi ludzie:

 • dowiedzą się, jak zdobywać rzetelne informacje na tematy dotyczące życia publicznego,
 • będą potrafili przeprowadzić analizę materiałów źródłowych i ukształtować własne stanowisko w danej sprawie, poparte racjonalnymi argumentami,
 • nauczą się prowadzić dyskusje na istotne w dyskursie publicznym tematy, również kontrowersyjne, z szacunkiem dla różnych opinii w danej kwestii oraz z potrzebą poszukiwania kompromisowych rozwiązań.

Koordynatorem programu jest pani Małgorzata Jarmocik, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.